PRIVACYVERKLARING

JEUGDHUISWERKING GROOT-NIJLEN KROENKEL VZW

 

 

Versie 1.0 - 29/04/2018

Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we juist omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren.

Als Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw
Statiestraat 13
2560 Nijlen
info@kroenkel.be

 

 

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-          Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw

-          Om lid te kunnen worden van Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw

-          Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

-          Het bekomen van subsidiëring door (lokale) overheid (wettelijke verplichting)

-          Delen van geregistreerd beeldmateriaal tijdens activiteit (promotioneel doeleind)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

-          Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

-          Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

-          Persoonlijke interesses in onze werking

-          Gericht en niet gericht beeldmateriaal

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Gebruik van  beeldmateriaal

Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw registreert sfeerbeelden tijdens activiteiten. Deze sfeerbeelden die kunnen bestaan uit gericht en niet gerichte foto’s kunnen eveneens worden  ingezet voor promotionele doeleinden. Bij het deelnemen aan een activiteit uitgebaat door Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw geeft u stilzwijgend de toestemming dat deze beelden genomen, verwerkt en online gepubliceerd mogen worden.

Wanneer u wenst dat er geen beelden genomen, verwerkt en gepubliceerd worden waarop u geďdentificeerd zou kunnen worden kan u dit steeds alvorens, tijdens of na een activiteit aangeven.

Wanneer u een beeld van u online detecteert (website, sociale media, etc.) en u wenst dat deze verwijderd of onherkenbaar gemaakt wordt kan u hiervoor steeds contact met ons opnemen via de contact informatie die u bovenaan deze privacy verklaring terugvindt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

-          Ledenbeheer

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met uitzondering van beeldmateriaal op activiteiten die online gepubliceerd worden op sociale media.

Met deze parijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij  dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU met uitzondering van genomen beeldmateriaal tijdens een activiteit die gepubliceerd wordt op sociale media.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijk) toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ontvangen persoonsgegevens worden tot 1 jaar bijgehouden sinds laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-          Alle personen die namens Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van de persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

-          Onze personen zijn geďnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring

Jeugdhuiswerking Groot-Nijlen Kroenkel vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 29/04/2018. Oudere versies van ons privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.